19.03 Buồn cười lắm nhé!

Buồn cười lắm nhé.

09.2008:
http://ftu-forum.net/forums/showthread.php?16035-T%C3%A0i-Ch%C3%ADnh-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-%C4%91%C3%A2u-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A2y-x%C3%AD-m%E1%BB%99t-m%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%A5t-n%C3%A0o/page3
milkyway_90ftu wrote:
“Bạn nào tài thế nhỉ, đã mò ra tên đầy đủ của tớ rồi. Sau khi lọc riêng tớ Anh 6 ra thì tớ thấy hình là lớp ta có 4 boys tất cả.”

http://ftu-forum.net/forums/showthread.php?16035-T%C3%A0i-Ch%C3%ADnh-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-%C4%91%C3%A2u-v%C3%A0o-%C4%91%C3%A2y-x%C3%AD-m%E1%BB%99t-m%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%A5t-n%C3%A0o/page4
“Có bạn nào đang ở gần trường hoặc là chiều nay có qua trường
thì làm ơn xem hộ tớ điểm toeic nhá :
Tên tớ là Nguyễn Đức Tiến Anh, học chính trị khối 3 , thi toeic ở phòng B507 . Continue reading